Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Zadelspecialist Het Edele Dier, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een “Opdrachtgever”

waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Onder de Opdrachtgever kan zowel een “Consument”, zijnde een natuurlijk persoon die

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een “Niet-consument” worden

gerekend.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden

betrokken.

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze

algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever

zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking

van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene

voorwaarden.

 1. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in

enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de

bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen de samenwerking met

een Opdrachtgever te beëindigen. Van dit recht zal zeker gebruik gemaakt worden indien

Opdrachtgever zich op enigerlei wijze zich niet houdt aan de door Opdrachtnemer gestelde

voorwaarden voor aankoop en/of verkoop.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van Opdrachtnemer

zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte of

aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de

tussentijd niet meer beschikbaar is, of wanneer Opdrachtgever niet schriftelijk binnen 30 dagen

heeft gereageerd.

 1. Een offerte, prijsopgave of aanbieding is gebaseerd op de door de Opdrachtgever

verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens. De Opdrachtgever

verstrekt opdrachtnemer tijdig alle informatie en documenten die nodig zijn voor een goede

uitvoering van de opdracht.

 1. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,

waaronder begrepen administratie- en verzendkosten, en eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij

anders aangegeven. In geval van levering aan een “Consument” zal in de regel inclusief BTW

geleverd worden, tenzij anders aangegeven.

 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de

offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

Opdrachtnemer anders aangeeft.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen

of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 1. Door Opdrachtnemer verstrekte prijslijsten, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig

en gelden niet als offerte. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf

van redenen te weigeren. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om volledige betaling vooraf te

verlangen alvorens de goederen geleverd worden. Indien de Opdrachtgever een Consument

betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om vooruitbetaling van minimaal 50% te

verlangen bij bestelling en behoudt zich het recht om contante betaling te verlangen voor het

volledige of restantbedrag bij leverantie van het product of de dienst.

 

Artikel 3 Contractduur; leveringsvoorwaarden specifieke producten;

leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Onder overeenkomst wordt verstaan de bestelling van een bepaald product of een

bepaalde dienst. Na voltooiing van de bestelde dienst of levering van het product wordt de

overeenkomst in principe als beëindigd beschouwd. Er wordt telkens een nieuwe overeenkomst

tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever aangegaan zodra Opdrachtgever een nieuwe

bestelling plaatst., tenzij Opdrachtgever de samenwerking met Opdrachtgever per direct

beëindigt.

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde

zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij

overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in

gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om

alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 1. Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van

de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze

juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken

af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de

Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor

rekening en risico van de Opdrachtgever.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door

derden.

 1. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Opdrachtnemer slechts voor

zover zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen,

kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in

kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat

kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van

hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk

voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct

of indirect ontstaan.

 

Artikel 4 Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden

 1. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen

geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor

beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het

uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.

 1. Op reparaties verstrekt Opdrachtnemer 3 maanden garantie.
 2. Indien Opdrachtgever binnen 6 maanden na voltooiing van de gerepareerde zaken deze

niet ophaalt tegen betaling van de reparatie- en eventuele bijkomende kosten, wordt de

gerepareerde zaak eigendom van Opdrachtnemer en doet Opdrachtgever afstand van elke vorm

van eigendom.

 

Artikel 5 Zichttermijn

 1. Voor de Opdrachtgever, uitsluitend in de hoedanigheid van Consument, zal de aanbieding

tevens een zichttermijn van veertien (14)  dagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door of

namens de Consument.

 1. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroeping recht, waarbij hij de

mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de

rechtstreekse kosten van terugzending en de kosten voor de eventueel geleverde dienst (zoals

een zadelpasconsult), de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat

van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Opdrachtnemer behoudt zich het

recht deze kosten van het reeds betaalde bedrag in te houden, of indien nog niet betaald is, de

Consument te houden aan zijn betalingsverplichting van de gemaakte kosten.

 1. Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor producten die in gebruik zijn genomen, goederen die volgens specificaties van de Consument (maatwerk) zijn vervaardigd, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 2. De Consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk inroepen.
 3. Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaand overleg van de

Opdrachtnemer en met inachtneming van de retourvoorwaarden welke Opdrachtnemer op

verzoek verstrekt.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt;

 1. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 1. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is;

 1. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van

Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden.

 1. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan

worden gevergd.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 1. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 1. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en

indirect ontstaan.

 1. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds

tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit

hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te

verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever

toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten

met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De

Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij

Opdrachtnemer anders aangeeft.

 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten

laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer

vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de

Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen

de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de

Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te

wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,

voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor

Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van

Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op

overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst

verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen

uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is

ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding

van schade aan de andere partij.

 1. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen

uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan

het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is

Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen, op een door Opdrachtnemer aangewezen

bankrekening. Als betalingsdatum wordt aangehouden de valutadatum op het afschrift van

Opdrachtnemer. Levering van goederen geschiedt in principe na ontvangst van de betaling.

Levering van goederen en diensten aan Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument

geschiedt uitsluitend door contante betaling bij levering of door vooruitbetaling via

bankoverschrijving waarbij de betaling binnen dient te zijn op de dag dat de levering plaatsvindt.

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd

van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat

de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

bedrag.

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaalt, behoudt

Opdrachtnemer het recht om de vordering met € 50,00 excl. BTW voor administratiekosten te

verhogen.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 1. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling

weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling

aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 1. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan

Opdrachtnemer verschuldigde.

 1. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van

hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere

kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over

de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven

eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met

Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 1. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 1. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht

mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om

Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen

diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te

geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze

penningen.

 1. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil

uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke

toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die

plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken

terug te nemen.

 

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen

die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij

normaal gebruik zijn bestemd.

 1. De goederen door Opdrachtnemer geleverd betreffen zaken die door derden worden

geproduceerd; de garantie is beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt

verstrekt. Als richtlijn kan bij nieuw geleverde zadels aangehouden worden 1 jaar garantie op het vervaardigde zadel als geheel en het leer (mits deze is onderhouden conform advies) . De boom is uitgesloten van garantie tenzij anders aangegeven.

 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van

of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud

daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming

van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht

dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan

niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de

voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het

gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed

op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet

uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het

moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende

werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit

en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan

de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen

binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele

niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na

ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is

adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een

klacht te (doen) onderzoeken.

 1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde

zaken. Voldoening aan haar garantieverplichting door Opdrachtnemer geldt als enige en algehele

schadevergoeding.

 1. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen

recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan

zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan

wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van

het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen

voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.

In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan

Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen,

tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor

gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 1. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van

een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de

order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag

der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van

de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade

in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan

Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, vertraging in levering goederen en diensten, gederfde winst, gemiste besparingen

en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die

ontstaan of veroorzaakt is door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik

voor andere dan normale doeleinden (waaronder inbegrepen gebruik van het geleverde zadel op

een ander paard dan waarop het zadel is aangemeten) van door Opdrachtnemer geleverde

goederen.

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende

ondergeschikten.

 

Artikel 12 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever

over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever

worden gebracht.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing.  

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop

deze voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en haar uitvoering, zullen worden

beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtnemer, tenzij anders is

overeengekomen.

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.